سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
پنج شنبه 85 اسفند 17

صدقه ، وجین مال

خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر اعظم صلوات الله علیه می فرمایند : « از اموال آنها صدقه بگیر ، که به این وسیله آنها را پاکیزه می کنی و آنها را رشد می دهی » ؛ (توبه 103)
درختی که پربار است و بسیار شاخ و برگ دارد ، اگر چند مدت یکبار شاخ و برگهای زاید آن را نزنند و به اصطلاح  آن را وجین نکنند شاخ و برگهای اضافی جلوی رشد برگهای جدید را می گیرد و این امر سبب می شود تا طراوت و تازگی درخت از بین رفته و رشد آن متوقف شود و بعد از مدتی رو به پوسیدگی و خشکی برود. اما اگر آن را مرتب وجین کنند و شاخ و برگهای زیادی را قطع نمایند ، به ظاهر از حجم درخت کاسته اند اما رشد درخت مضاعف می گردد و تازگی و شادابی آن حفظ می شود. مال هم همینطور است ؛ صدقه ، خمس و زکات اگر چه به ظاهر از اصل مال کم می کند اما رشد ، برکت و خاصیت آن را مضاعف می نماید.


  مشخصات                                                                                                    نظرات شما ()